Algemene voorwaarden

Deze website is eigendom van Lotana BV. Lotana.be, Spelmagazijn.be, Speelgoedmagazijn.be, Puzzelmagazijn.be, Creatiefmagazijn.be en Miniloco.be zijn websites van Lotana.

Hieronder vindt u de contactgegevens van de maatschappelijke zetel.
Adres: Ter Voort 20, 2260 Westerlo
Telefoonnummer: 014/84.84.64
E-mail: info@lotana.be
Ondernemingsnummer: BTW BE 0631.710.124
Bankrekeningnummer: BE91 1325 4575 4676

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op elk tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument. Onderstaande voorwaarden hebben betrekking op de website van Lotana, alsook op alle deelwebsites.

1. Bestellen en betalen

1.1 Toepassing van de Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden definiëren de relaties tussen elke gebruiker van de websites www.lotana.be, www.spelmagazijn.be, www.speelgoedmagazijn.be, www.puzzelmagazijn.be, www.creatiefmagazijn.be, www.miniloco.be en eventuele andere websites van Lotana. Deze algemene voorwaarden zijn de enige die geldig zijn. Ze vervangen alle andere voorwaarden, met uitzondering van vooraf verkregen uitdrukkelijke schriftelijke uitzondering van de ondernemer.

Elke bestelling door een klant impliceert een zwijgende en onvoorwaardelijke instemming met de huidige Algemene Voorwaarden. Clausules van een klant die een bestelling vergezellen en die in tegenspraak zijn of een nieuw element toevoegen aan de Algemene Voorwaarden, worden niet aanvaard.

1.2 Verkoop via de (deel)website(s) van Lotana
Alle artikelen zijn nieuw tenzij anders aangegeven bij de productomschrijving.
De producten worden geleverd na bestelling en betaling van het totaalbedrag van de bestelling. Levering onder rembours is niet mogelijk. Een school of openbaar bestuur kan een aanvraag indienen om op factuur te betalen (zie betaalvoorwaarden onder punt 3).

1.3 Verzendadres
Het verzendadres is het adres dat u opgeeft bij uw bestelling waarop de goederen geleverd moeten worden. Eens de betaling uitgevoerd is, wordt de bestelling verwerkt en kan het verzendadres niet meer gewijzigd worden. Indien u toch een ander leveringsadres wenst, dient u dit in het opmerkingsveld te vermelden op het moment dat u de bestelling plaatst. Indien de koper een onbestaand of onjuist verzendadres doorgeeft en de aangekochte artikelen moeten om deze reden opnieuw opgestuurd worden, dan is de verzendkost voor het opnieuw versturen altijd voor de koper.

2. Tarieven

De prijzen op de websites van Lotana zijn de actuele prijzen in euro. De prijzen in mailings kunnen daarvan afwijken vanwege prijswijzigingen die na het drukken van de mailings zijn doorgevoerd.
Zolang er geen overeenkomst tot stand gekomen is, heeft Lotana de bevoegdheid om de prijzen en de voorwaarden te wijzigen.
Tenzij anders vermeld, zijn de prijzen op de (deel)website(s) inclusief BTW, kosten van verpakking en wettelijke bijdragen. De vermelde bijdrage in de verzendkosten wordt aangegeven onder de noemer verzendkosten.
Lotana is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

3. Betaalvoorwaarden

Met uitzondering van speciale voorwaarden, die enkel aangevraagd kunnen worden door scholen en openbare besturen, gelden onderstaande betaalvoorwaarden:

  • Betaling vóór verzending, hetzij per overschrijving hetzij via de beveiligde netwerken van Paypal of Europabank.
    De artikelen worden pas verstuurd na registratie van de overschrijving.
  • Contante betaling bij afhaling.
  • Voor scholen en openbare besturen kan een betaling op factuur toegestaan worden na goedkeuring van het kredietdossier. De betaling op factuur is geenszins een verworven recht en dient steeds op voorhand bij Lotana aangevraagd te worden. Lotana verbindt zich er toe om binnen de 7 werkdagen een uitspraak te doen over de goed- of afkeuring van deze aanvraag.
  • Indien met Lotana overeengekomen is dat er op factuur betaald kan worden, geldt een betalingstermijn van 15 dagen na factuurdatum.

4. Beschikbaarheid van de producten

De producten op de websites zijn beschikbaar zolang de voorraad strekt. Op de website wordt een indicatie gegeven voor de beschikbaarheid van een product op het moment dat een bestelling geplaatst wordt. Dit is louter een indicatie. Alle afwijkingen op deze indicatie zijn buiten de wil van Lotana. Lotana kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor deze afwijkingen.

Mocht de indicatie van een product zeggen dat het beschikbaar is en toch blijken dat het niet zo is, dan wordt de koper hier zo snel mogelijk van op de hoogte gebracht. Indien blijkt dat de wachttijd meer dan 30 kalenderdagen bedraagt, kan u de bestelling annuleren en zal het reeds betaalde bedrag terugbetaald worden.

Wanneer een artikel besteld wordt dat niet meer op voorraad is en waarvan blijkt dat het niet meer geleverd kan worden binnen een aanvaardbare termijn, wordt de koper hiervan op de hoogte gebracht. Dit zal een annulatie van de bestelling als gevolg hebben. Buiten de terugbetaling van het reeds betaalde bedrag voor deze bestelling zijn er geen verdere verplichtingen voor Lotana.

5. Verzending – Levering

Lotana selecteert de manier waarop producten verzonden worden. De klant moet zich ervan verzekeren dat de producten bij ontvangst in goede staat zijn en eventuele bezwaren aantekenen binnen de hiervoor wettelijk voorziene termijn. De klant is verplicht bewijs voor te leggen van elk ontbreken of defect.

Lotana doet er alles aan om tijdig te leveren, maar kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor eventuele veroorzaakte schade door te late levering. In deze optiek accepteert Lotana geen enkele annulering van een bestelling.

Wanneer een bestelling zowel artikelen bevat die voorradig zijn als artikelen die niet voorradig zijn, dan zal de besteling pas verzonden worden op het moment dat alle producten beschikbaar zijn.

6. Herroepingsrecht Verkoop-op-afstand

6.1 Het herroepings- of verzakingsrecht geldt niet voor afnemers die producten aankopen voor bedrijfs- of beroepsmatig gebruik.

6.2 De afnemer heeft het recht af te zien van de aankoop zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, mits Lotana daarvan per brief of mail op de hoogte te stellen binnen een termijn van 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering van het product.

6.3 De goederen dienen in de originele verpakking terug te worden gezonden.

6.4 Voor de uitoefening van zijn herroepings- of verzakingsrecht zijn de kosten voor het terugzenden van de producten ten laste van de afnemer.

6.5 In geval van uitoefening van het herroepings- of verzakingsrecht zal Lotana een terugbetaling doen van de door de afnemer reeds gestorte bedragen. De terugbetaling vindt plaats binnen de veertien dagen.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van Lotana, totdat aan alle (betalings) verplichtingen is voldaan. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

7.2 Lotana is onherroepelijk en zonder vereiste ingebrekestelling gemachtigd de artikelen die het eigendom van Lotana zijn gebleven terug te (laten) nemen.

8. Ontbindende voorwaarde van verkoop

In samenspraak met Lotana kan als uitzondering een verkoop ontbonden worden. Toch dienen de gedane kosten altijd voldaan te worden door de afnemer.

9. Boete voor achterstallige betaling

In overeenstemming met de geldende wetten en bepalingen, is er op iedere som die niet binnen de wettelijk vastgestelde termijn betaald wordt een boete en een nalatigheidsinterest van toepassing. De boete bedraagt 20% van het factuurbedrag. De interesten bedragen 12% op jaarbasis en zijn toepasbaar vanaf de datum van de levering van de producten.

10. Privacyverklaring

Lotana BV, gevestigd Ter Voort 20, 2260 Westerlo in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

10.1 Persoonsgegevens die wij verwerken
Lotana bvba verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
Voor statistische doeleinden (niet gecombineerd met bovenstaande):
- Locatiegegevens
- Internetbrowser en apparaat type

10.2 Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@lotana.be, dan verwijderen wij deze informatie.

10.3 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Lotana BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling;
- Verzenden van onze nieuwsbrief (slechts na uitdrukkelijke toestemming);
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
- Om goederen bij je af te leveren;
- Lotana BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze boekhouding en belastingaangifte.
Geautomatiseerde besluitvorming
Lotana BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Lotana bvba) tussen zit.

10.4 Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Lotana BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

10.5 Delen van persoonsgegevens met derden

Lotana BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.

10.6 Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Lotana BV gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Lotana bvba gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden.
Op deze website worden ook tracking cookies geplaatst door derden, m.n. Google Analytics, met als functie om informatie over bezoekers te verzamelen. Bedoeling is dus dat ze mogelijke technische problemen oplossen of meer duidelijkheid in ons bestelsysteem bieden zonder dat u ons daarover hoeft te informeren. Let wel: wij verkrijgen deze informatie louter op globale wijze. Uw surfgedrag wordt dus geenszins persoonlijk geanalyseerd.
Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

10.7 Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Lotana bvba en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@lotana.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 30 dagen, op jouw verzoek . Lotana BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

10.8 Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Lotana BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@lotana.be.

11. Intellectuele eigendomsrechten

11.1 De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Lotana of rechthoudende derden en kunnen onder geen beding overgenomen of gekopieerd worden.
Beperking van aansprakelijkheid

11.2 De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd.

11.3 Lotana levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date is. Ondanks deze inspanningen kunnen er zich toch onjuistheden in deze informatie voordoen. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie, kan u de beheerder van de site contacteren en zal Lotana de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Lotana kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die onstaat uit het gebruik van de informatie op de website.

11.4 De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Lotana geeft geen garanties voor de goede werking van de websites en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de websites of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de websites.

11.5 Lotana kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade te wijten aan het gebruik van de website of van een andere site als gevolg van links of hyperlinks. Lotana is dus niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen, werkonderbrekingen, beschadigingen van programma's of gegevens op het computersysteem, beschadigingen van apparatuur en programmatuur of andere beschadigingen van de gebruiker.

11.6 De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Lotana verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

12. Geschillen

12.1 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost.

12.2 Op de Algemene Voorwaarden is Belgisch recht van toepassing en worden alle geschillen behandeld door de rechtbank op grond van de vestiging van de maatschappelijke zetel van Lotana.

 

 

PDF-versie van de algemene voorwaarden