HERROEPINGSRECHT - RETOURBELEID

Indien je ons per brief op de hoogte wil stellen van uw retour, kan je gebruik maken van dit modelformulier. Een mail naar onze klantendienst is eveneens voldoende.

Retouradres:

Lotana BV
Bedrijvenpark Parwijskant
Slachterijstraat 3-i
2260 Westerlo (België)

Het verzenden en de kost van de retourzending is ten laste van de klant. Je bent vrij in keuze van pakketdienst. Let op: het retour sturen van een pakket vanuit het buitenland naar België is duurder dan een binnenlandse zending.

Uit de algemene voorwaarden:

7 Herroepingsrecht

7.1 Algemeen

7.1.1 Ingeval de Klant gekwalificeerd wordt als een consument, beschikt hij over een recht tot herroeping met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.1.2 Ingeval de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft, beschikt hij in geen geval over een recht tot herroeping en zijn onderhavige bepalingen in verband met het herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 Uitoefening herroepingsrecht

7.2.1 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant LOTANA via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail (info@lotana.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3 Gevolgen uitoefening herroepingsrecht

7.3.1 Als de Klant zijn bestelling herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van LOTANA terug, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat LOTANA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de bestelling te herroepen, met dien verstande dat LOTANA slechts tot terugbetaling zal overgaan op het ogenblik dat (i) zij de geretourneerde Producten effectief heeft ontvangen van de Klant dan wel (ii) de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden.

7.3.2 LOTANA betaalt de Klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7.3.3 In ieder geval zal de Klant voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. LOTANA mag wachten met de terugbetaling tot zij de Producten heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

7.3.4 De Klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn besluit de bestelling te herroepen aan LOTANA heeft meegedeeld, aan LOTANA terug te zenden of terug te brengen naar een van de vestigingen van LOTANA. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten van de terugzending van de Producten, alsook de andere hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW en bewaarkosten) komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Terugbetaling leveringskosten

7.4.1 Bij een gedeeltelijke herroeping is LOTANA niet gehouden om enige leveringskost terug te betalen.

7.5 Ingebruikname/verpakking

7.5.1 Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen zoals deze dat in de winkel kan doen. LOTANA behoudt zich het recht voor om deze waardevermindering in mindering te brengen van de terugbetaling aan de Klant. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien de Producten onbevuild en onbeschadigd zijn. Waardevermindering wordt dus toegepast voor volgende situaties, zonder dat deze lijst limitatief is:
- Producten waarvan de verpakking, beschermfolie of zegel werd verwijderd;
- Producten waarvan accessoires of onderdelen ontbreken;
- Producten met een geur vreemd aan de winkel van LOTANA (bv. sigarettengeur, geur van huisdieren, etc.);
- Bevuilde, beschadigde of onvolledige Producten.

7.5.2 Bovendien dient het Product in de originele verpakking teruggezonden te worden en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zonder dat de Klant evenwel het recht heeft om de prijskaart of andere labels te verwijderen (zodoende LOTANA toe te laten, ook na herroeping, het Product nog door te verkopen aan een derde).