Algemene voorwaarden

1 Definities

1.1 “Klant”: (i) elke natuurlijke persoon die handelingsbekwaam en ouder dan 18 jaar is, (ii) elke rechtspersoon, alsook (iii) elke school en/of openbaar bestuur die een bestelling plaatst bij LOTANA;

1.2 “LOTANA”: de besloten vennootschap “LOTANA”, met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo, Ter Voort 20, België, BTW BE-0631.710.124, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout, bankrekeningnummer BE91 1325 4575 4676, mail info@lotana.be;

1.3 “Producten”: alle gezelschapsspellen (incl. accessoires), puzzels, speelgoed, en hobbymateriaal zoals beschikbaar op de Webshop;

1.4 “Voorwaarden”: onderhavige algemene voorwaarden;

1.5 “Webshop”/“Website”: https://www.lotana.be (m.i.v. www.lotana.eu, www.spelmagazijn.be, www.speelgoedmagazijn.be, www.puzzelmagazijn.be, www.creatiefmagazijn.be, www.miniloco.be, alsook eventuele andere en/of toekomstige webshops van Lotana).

2 Toepassingsgebied Voorwaarden

2.1 Alle commerciële relaties tussen enerzijds LOTANA en anderzijds de Klant worden beheerst door (in hiërarchisch dalende volgorde): (i) de bevestigingsmail uitgaande van LOTANA, (ii) de bestelbon uitgaande van de Klant (indien de bestelling uitgaat van een school en/of openbaar bestuur), (iii) deze Voorwaarden en (iv) het Belgisch recht.

2.2 De Voorwaarden zullen steeds beschikbaar zijn op de Website. Door het plaatsen van een bestelling, erkent de Klant kennis genomen te hebben van de Voorwaarden en deze te aanvaarden. De Voorwaarden hebben steeds voorrang op de algemene voorwaarden van de Klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden.

2.3 Het (herhaaldelijk) niet toepassen door LOTANA van enig recht, kan slechts worden beschouwd al het dulden van een bepaalde toestand en ontneemt LOTANA niet het recht dit later in te roepen.

2.4 Deze Voorwaarden doen geen afbreuk aan de wettelijke rechten die op dwingende wijze aan de Klant worden verleend krachtens de Belgische wetgeving m.b.t. consumentenbescherming.

3 Catalogi, nieuwsbrieven en publicitaire aankondigingen

3.1 Catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen, alsook de vermeldingen op de Webshop zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot het plaatsen van een bestelling door de Klant, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. De vermelde beschrijving, eigenschappen en afbeeldingen van de Producten zijn louter indicatief en niet bindend voor LOTANA. In tegenstelling tot de prijzen, vermeld op de Webshop, zijn de prijzen vermeld in catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen eveneens louter indicatief.

4 Totstandkoming overeenkomst

4.1 Een aankoop, afgesloten via de Webshop dan wel via een bestelbon, komt pas tot stand bij ontvangst door de Klant van de bevestigingsmail van LOTANA, zelfs wanneer deze door de Klant wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn emailaccount.

4.2 Ingeval LOTANA instaat voor de levering van de Producten, zal de Klant een e-mail ontvangen van zodra zijn bestelling verstuurd wordt. Ingeval van afhaling door de Klant, zal LOTANA de Klant eveneens een e-mail sturen van zodra de bestelling klaar is voor afhaling in de door de Klant gekozen vestiging van LOTANA.

5 Account Webshop

5.1 Om een bestelling via de Webshop te plaatsen, dient de Klant zich niet voorafgaandelijk te registeren. De Klant kan er aldus voor opteren om de bestelling te plaatsen zonder dat deze in het bezit is van een account.
De Klant erkent dat wanneer deze over de hoedanigheid van school en/of openbare instelling beschikt, een account vereist is om te kunnen genieten van specifieke (betalings)voorwaarden (cf. artikel 9.3).

5.2 Ingeval de Klant er toch voor opteert een account aan te maken, gelden volgende bepalingen:
Een account is persoonlijk en onoverdraagbaar. Een login bestaat uit het e-mailadres en een persoonlijke toegangscode. De Klant is gehouden zorgvuldig om te gaan met diens login gegevens en deze geheim te houden.
De Klant is volledig aansprakelijk voor het gebruik/misbruik van diens account, ongeacht of dit gebruik met of zonder toestemming geschiedt. De Klant zal LOTANA onmiddellijk informeren over eventueel misbruik van diens account. LOTANA kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld door het gebruik/misbruik van accounts door anderen dan de accounthouder, ook in het geval van hacking van een account. De Klant vrijwaart en stelt LOTANA volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden in dit kader.

5.3 LOTANA is gerechtigd een individueel account – na voorafgaandelijke verwittiging – tijdelijk te deactiveren of definitief stop te zetten (naar gelang het geval):
In geval een vermoeden bestaat dat het account gehackt is of wordt gebruikt door een onbevoegde derde;
Wanneer de Klant herhaaldelijk heeft nagelaten een uitstaande betalingsverplichting te voldoen;
In geval van een schending van onderhavige Voorwaarden en de contractuele verplichtingen door de Klant.

6 Annulering

6.1 De Klant is gerechtigd de bestelling te annuleren voor zover de Producten nog niet werden verzonden door LOTANA. Hierna kan de Klant – enkel indien deze als consument wordt gekwalificeerd en indien de verkoop via de Webshop tot stand is gekomen – enkel nog gebruik maken van zijn/haar herroepingsrecht overeenkomstig artikel 7.

6.2 LOTANA houdt zich het recht voor om een bestelling te annuleren in het geval:
Deze is gebaseerd op foutieve informatie van de Klant ingegeven in het systeem van de Webshop. In ieder geval zal LOTANA in eerste instantie de Klant aanspreken met het oog op het verkrijgen van meer informatie;
LOTANA na de totstandkoming van de overeenkomst, omwille van objectieve redenen, niet (langer) in staat is om de bestelling uit te voeren (onder meer: het niet of niet meer voorradig zijn van de Producten). In dit geval zal LOTANA de Klant hiervan binnen een redelijke termijn op de hoogte brengen. Enkel wanneer geen alternatieve oplossing voorhanden is, zal LOTANA de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen na voornoemde kennisgeving terugbetalen aan de Klant.

7 Herroepingsrecht

7.1 Algemeen

7.1.1 Ingeval de Klant gekwalificeerd wordt als een consument, beschikt hij over een recht tot herroeping met betrekking tot de Producten aangekocht via de Webshop. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de bestelling te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

7.1.2 Ingeval de Klant niet de hoedanigheid van consument heeft, beschikt hij in geen geval over een recht tot herroeping en zijn onderhavige bepalingen in verband met het herroepingsrecht niet van toepassing.

7.2 Uitoefening herroepingsrecht

7.2.1 Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant LOTANA via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail (info@lotana.be) op de hoogte stellen van zijn beslissing om de bestelling te herroepen. De Klant kan hiervoor ook gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping maar is hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóórdat de herroepingstermijn is verstreken.

7.3 Gevolgen uitoefening herroepingsrecht

7.3.1 Als de Klant zijn bestelling herroept, ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan van LOTANA terug, inclusief leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen nadat LOTANA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant de bestelling te herroepen, met dien verstande dat LOTANA slechts tot terugbetaling zal overgaan op het ogenblik dat (i) zij de geretourneerde Producten effectief heeft ontvangen van de Klant dan wel (ii) de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden.

7.3.2 LOTANA betaalt de Klant alsdan terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

7.3.3 In ieder geval zal de Klant voor de terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. LOTANA mag wachten met de terugbetaling tot zij de Producten heeft teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de Producten heeft teruggezonden, al naargelang welk tijdstip eerst valt.

7.3.4 De Klant dient de Producten onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn besluit de bestelling te herroepen aan LOTANA heeft meegedeeld, aan LOTANA terug te zenden of terug te brengen naar een van de vestigingen van LOTANA. De Klant is op tijd als hij de Producten terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken. De kosten van de terugzending van de Producten, alsook de andere hieraan verbonden kosten (zoals maar niet beperkt tot douanekosten, belastingen, BTW en bewaarkosten) komen voor rekening van de Klant, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Terugbetaling leveringskosten

7.4.1 Bij een gedeeltelijke herroeping is LOTANA niet gehouden om enige leveringskost terug te betalen.

7.5 Ingebruikname/verpakking

7.5.1 Het teruggezonden Product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. De Klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de Producten die het gevolg is van het gebruik van de Producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de Producten vast te stellen zoals deze dat in de winkel kan doen. LOTANA behoudt zich het recht voor om deze waardevermindering in mindering te brengen van de terugbetaling aan de Klant. In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien de Producten onbevuild en onbeschadigd zijn. Waardevermindering wordt dus toegepast voor volgende situaties, zonder dat deze lijst limitatief is:
- Producten waarvan de verpakking, beschermfolie of zegel werd verwijderd;
- Producten waarvan accessoires of onderdelen ontbreken;
- Producten met een geur vreemd aan de winkel van LOTANA (bv. sigarettengeur, geur van huisdieren, etc.);
- Bevuilde, beschadigde of onvolledige Producten.

7.5.2 Bovendien verzoekt LOTANA het Product in de originele verpakking terug te zenden en inclusief alle bij het Product geleverde toebehoren, zonder dat de Klant evenwel het recht heeft om de prijskaart of andere labels te verwijderen (zodoende LOTANA toe te laten, ook na herroeping, het Product nog door te verkopen aan een derde).

8 Prijs

8.1 De Producten zullen steeds worden verkocht aan de prijzen zoals vermeld op de Webshop en zijn inclusief BTW. Eventuele kosten voor levering zullen steeds afzonderlijk worden vermeld.

9 Betaling

9.1 Voorafbetaling via de Webshop

9.1.1 Tenzij ingeval uitdrukkelijk anders overeengekomen (cf. artikel 9.2), dienen bestellingen via de Webshop door de Klant integraal vooraf betaald te worden door middel van (i) één van de betaalmogelijkheden zoals aangeboden op de Webshop dan wel middels (ii) bankoverschrijving. De beschikbare betaalmogelijheden zijn Bancontact, Visa, MasterCard, Paypal (niet in België en Nederland), iDEAL, Billink achteraf betalen (enkel in Nederland).

9.1.2 Voor de verwerking van online transacties doet LOTANA een beroep op externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren. De financiële gegevens van de Klant die worden ingevoerd in het kader van een online betaling worden enkel uitgewisseld tussen de externe partner en de betrokken financiële instellingen. LOTANA heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de Klant.

9.2 Betaling op factuur voor scholen en/of openbare besturen

9.2.1 Ingeval de Klant gekwalificeerd wordt als een school en/of openbaar bestuur, wordt, na uitdrukkelijke goedkeuring van LOTANA, desgevallend een betaling op factuur toegestaan. In dergelijk geval is de factuur integraal betaalbaar via overschrijving binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum of, bij gebrek aan voornoemde datum, binnen de termijn zoals vermeld op de factuur.

9.2.2 Facturen kunnen enkel geldig worden geprotesteerd bij aangetekende brief binnen de 14 werkdagen volgende op de factuurdatum met vermelding van factuurdatum, factuurnummer en een gedetailleerde motivering van het protest.

9.2.3 De onvoorwaardelijke betaling van een deel van het factuurbedrag, geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.

9.2.4 Deelbetalingen door de Klant worden steeds aanvaard onder alle voorbehoud en zonder enige nadelige erkentenis, en eerst toegerekend op de inningskosten, vervolgens op het schadebeding, de vervallen rente en ten slotte op de hoofdsom, dewelke bij voorrang wordt toegerekend op de oudste openstaande hoofdsom.

9.2.5 Voor elke factuur die geheel of gedeeltelijk niet betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege, zonder voorafgaande ingebrekestelling, een nalatigheidsinterest aangerekend van 1% per achterstallige maand, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd en bovendien wordt het verschuldigde bedrag verhoogd met alle inningskosten van LOTANA verbonden aan de invordering van de schuld alsook met 20% van het factuurbedrag, met een minimum van 100 euro (€100,00) (excl. BTW), ten titel van forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van LOTANA om een hogere schadevergoeding te eisen.

9.2.6 Indien een Klant in gebreke blijft om één of meerdere uitstaande vorderingen aan LOTANA te voldoen, behoudt LOTANA zich het recht voor elke verdere uitvoering of levering onmiddellijk stop te zetten en om zonder enige ingebrekestelling andere bestellingen als geannuleerd te beschouwen. Bovendien brengt dit de onmiddellijke opeisbaarheid mee van alle andere facturen, zelfs deze die nog niet vervallen zijn en vervallen alle toegestane betalingsvoorwaarden. Hetzelfde geldt ingeval van dreigend faillissement, gerechtelijke of minnelijke ontbinding, staking van betaling, alsook bij elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de Klant.

10 Elektronische facturatie

10.1 Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de Klant zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door LOTANA, behoudens schriftelijk anders overeengekomen tussen partijen.

11 Termijnen van levering/afhaling

11.1 Tenzij wanneer uitdrukkelijk anders overeengekomen, is het te verwachten tijdstip van levering steeds bij benadering en niet bindend. Indien LOTANA niet binnen de aangegeven termijn kan leveren, zal de klant voor het verstrijken van deze termijn worden verwittigd en zal een nieuwe aanvullende termijn worden besproken. Indien deze aanvullende leveringstermijn wordt overschreden, kan de klant de de overeenkomst kosteloos beëindigen en worden alle betaalde bedragen terugbetaald.
Het overschrijden van de voorziene termijn kan aldus geen aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of indeplaatsstelling. Bovendien kan LOTANA nooit aansprakelijk gesteld worden voor vertragingen veroorzaakt door derde partijen (zoals de transportfirma).

11.2 Een gebrekkige, laattijdige of onvolledige levering of terbeschikkingstelling kan noch de niet-betaling, noch een laattijdige betaling van de verschuldigde bedragen wettigen.

11.3 De voorziene leveringstermijnen vervallen automatisch, in geval:
- Van wijzigingen in de bestelling door de Klant;
- Van overmacht en/of hardship, zoals omschreven in artikel 15.

12 Wijze van levering/afhaling

12.1 De Producten worden steeds geleverd op het door de Klant opgegeven leveringsadres of afhaalpunt, dan wel door de Klant zelf afgehaald in de vestiging van LOTANA. De Producten worden steeds Deliverd At Place (DAP - Incoterms® 2020) geleverd. Het risico voor beschadigingen, vernielingen en verdwijningen met betrekking tot de Producten gaat aldus over op de Klant op het ogenblik van levering op het door de Klant opgegeven leveringsadres dan wel op het moment van effectieve afhaling in de door de Klant gekozen vestiging van LOTANA.

12.2 Ingeval van levering van de bestelling door LOTANA, behoudt LOTANA zich het recht voor de Producten pas te verzenden na ontvangst van betaling.

12.3 Ingeval de Klant geopteerd heeft voor afhaling in de vestiging van LOTANA en deze de Producten niet komt afhalen binnen 30 kalenderdagen volgend op het moment dat de Klant in kennis is gesteld dat de Producten beschikbaar zijn, wordt de bestelling als geannuleerd beschouwd, tenzij deze termijn in onderling akkoord met LOTANA en mits opgave van een geldige reden door de Klant werd verlengd. In geval van annulering zal LOTANA de reeds betaalde gelden binnen 14 kalenderdagen terugbetalen aan de Klant.

12.4 De manier waarop het transport plaatsvindt en de eigenlijke transportmiddelen worden door LOTANA naar redelijkheid bepaald.

12.5 Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door de Klant aangeduide leveringsadres, wordt door de transportdienst een bericht achtergelaten op het leveringsadres met de mededeling dat de Klant de bestelling kan ophalen in het op het bericht vermelde afhaalpunt.

12.6 Indien de Klant bij de levering de bestelling weigert of wanneer deze door de Klant niet binnen de termijn zoals vermeld op het bericht (cf. artikel 12.5) wordt afgehaald in het afhaalpunt, zal de bestelling teruggezonden worden naar LOTANA. De kosten van terugzending, alsook de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant.

12.7 De leveringsbon zal in de verpakking – waarin de Producten worden verzonden – vervat zijn.

13 Weergave Producten Webshop

13.1 LOTANA doet alles wat redelijkerwijs mogelijk is om de eigenschappen van de Producten nauwkeurig mogelijk weer te geven op de Webshop. De kleuren die de Klant ziet zijn afhankelijk van zijn computersysteem en LOTANA kan niet garanderen dat deze zijn computer deze kleuren op de juiste wijze weergeeft. Hiernaast kan het voorkomen dat de weergegeven foto van het Product op de Webshop nog betrekking heeft op een vorige uitgave van het Product. De correcte uitgave zal altijd worden weergegeven bij de bijschrijvende tekst bij het Product.

14 Conformiteit, garantie en klachten

14.1 Niet-conforme of beschadigde levering

14.1.1 De Klant moet direct bij de levering van de Producten een eerste verificatie uitvoeren en controleren of de geleverde Producten in overeenstemming zijn met hetgeen werd besteld (onder meer wat betreft transportschade, type, hoeveelheid, kleur en afmeting). Ingeval de levering niet conform is en/of beschadigd is, dient de Klant LOTANA hiervan onmiddellijk – op straffe van verval van de klacht - in kennis te stellen via e-mail (info@lotana.be) samen met de nodige foto’s die de niet-conformiteit/beschadiging aantonen.

14.2 Verborgen gebreken

14.2.1 Wanneer de Klant een klacht heeft naar aanleiding van productie- en/of fabricagefouten, dient de Klant LOTANA hiervan onmiddellijk in kennis te stellen via e-mail (info@lotana.be) en de nodige foto’s van de Producten toe te voegen ter staving van zijn klacht.

14.2.2 Ingeval de Producten verborgen gebreken vertonen, zal LOTANA de wettelijke garantievoorschriften (indien de Klant een consument is) en de regelgeving in het kader van verborgen gebreken (indien de Klant geen consument is) naleven.
LOTANA hanteert wat betreft het leveren van goederen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar, indien het goed niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit betekent dat bij gebreken of defecten aan het goed er een kosteloze herstelling of vervanging mogelijk is tot twee jaar na de levering.
Voor zover dit mogelijk en redelijk is, heeft de klant de keuze tussen herstelling of vervanging. Enkel in geval de herstelling of vervanging buitensporig of onmogelijk is of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft de klant het recht om een prijsverlaging of de ontbinding van de verkoopsovereenkomst te eisen.

14.3 Procedure

14.3.1 De Klant mag in geen geval de Producten retourneren aan LOTANA op grond van dit artikel zonder voorafgaandelijk akkoord van laatstgenoemde.

14.3.2 Ingeval de Producten effectief niet-conform en/of beschadigd blijken resp. verborgen verbreken vertonen en LOTANA, dan wel de producent, akkoord gaat met het retourneren van de Producten zal (i) LOTANA de Klant een retourlabel bezorgen via e-mail of (ii) brengt de Klant de Producten zelf terug naar één van de vestigingen van LOTANA.
De Klant heeft de keuze tussen (i) terugname door LOTANA van de betreffende Producten met terugbetaling van de Klant met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, (ii) behoud van Product mits toekenning van een door LOTANA vrij te bepalen korting (middels een creditnota). Indien mogelijk, houdt LOTANA zich het recht voor om ontbrekende stukken door de fabrikant rechtstreeks te laten leveren aan de Klant.

14.3.3 LOTANA zal in geen geval tussenkomen wanneer de Klant zelf verantwoordelijk is voor de beschadiging aan de Producten.

14.4 Klachtendiensten

14.4.1 Indien de klant klachten heeft over de diensten van LOTANA, kan hij LOTANA contacteren via klantendienst@lotana.be. LOTANA engageert zich de klacht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen te behandelen.

14.4.2 Indien er geen overeenkomst wordt bereikt tussen LOTANA en de klant, kan de klant als consument terecht bij Safeshops.be. Safeshops.be zal bemiddelen tussen de klant en LOTANA, indien de klacht aanvaard wordt door hen. Klachten kunnen via het volgende klachtenformulier worden ingediend: https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ .

14.4.3 Bij buitengerechtelijke regeling van het geschil is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Deze zal op haar beurt de aanvraag ofwel zelf behandelen ofwel doorsturen naar een gekwalificeerde entiteit. De Consumentenombudsdienst is bereikaar via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be .

14.4.4 Bij geschillen met een grensoverschrijdend karakter kan de klant beroep doen op het Online Dispute Resolution platform van de Europese Unie via deze link: https://ec.europa.eu/odr .

15 Aansprakelijkheid

15.1 Met uitzondering van de vrijwaring door LOTANA volgens artikel 14, is de aansprakelijkheid van LOTANA steeds beperkt tot de prijs van de door LOTANA geleverde Producten en in ieder geval beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd.

15.2 LOTANA is in geen enkel geval gehouden tot het vergoeden van onrechtstreekse schade en/of gevolgschade.

15.3 LOTANA is evenmin aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid.

15.4 De Klant kan geen aanspraak maken op vrijwaring door LOTANA voor schade aan de Producten die is ontstaan door (i) normale slijtage/gebruik, (ii) onaangepast onderhoud/gebruik van de Producten, (iii) het niet-naleven van de adviezen en instructies betreffende het gebruik en/of bewaring van de Producten (niet-limitatieve opsomming: te dicht houden bij een warmtebron, te lange blootstelling aan de zon, foutieve montage, …).

16 Promoties

16.1 Promotionele toegiften door LOTANA, in welke vorm dan ook (zoals maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op 1 bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.

17 Overmacht/hardship

17.1 LOTANA resp. de Klant zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van hun verplichtingen die veroorzaakt is door overmacht of hardship. Worden conventioneel beschouwd als gevallen van overmacht of hardship: alle omstandigheden die op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die in hoofde van LOTANA resp. de Klant de onmogelijkheid creëren om de overeenkomst uit te voeren of die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is (zoals, doch niet beperkt tot oorlog, natuuromstandigheden, brand, inbeslagname, vertragingen bij of faillissement van derde partijen waarop LOTANA beroep doet, algemene schaarste aan grondstoffen of Producten, personeelstekort, staking, bedrijfsorganisatorische omstandigheden, dreiging en/of daden van terreur en epidemieën of pandemieën).

17.2 Voormelde situaties geven LOTANA resp. de Klant het recht de herziening en/of schorsing te vragen van de overeenkomst door een eenvoudige schriftelijke betekening aan de andere partij, zonder dat de partij getroffen door overmacht of hardship enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn. Indien de situatie van overmacht en/of hardship langer dan 2 maanden aanhoudt, hebben zowel de partij die geconfronteerd wordt met overmacht/hardship als de wederpartij het recht de overeenkomst te beëindigen.

18 Eigendomsvoorbehoud

18.1 LOTANA behoudt zich de eigendom van de aan de Klant geleverde Producten voor zolang de Klant de prijs, kosten, intresten en alle andere toebehoren betreffende de bestelling niet volledig heeft betaald.

18.2 Vóór het moment van eigendomsoverdracht is de Klant niet gerechtigd om de Producten te vervreemden, verwerken, gebruiken, om te vormen, over te dragen, te bezwaren en/of erover te beschikken. Er wordt tussen partijen overeengekomen dat de verschillende transacties/contracten tussen hen worden aanzien als deel uitmakend van één economisch geheel en dat LOTANA altijd een eigendomsvoorbehoud heeft op de Producten op dat moment in het bezit van de Klant, zolang de Klant een openstaande schuld heeft tegenover LOTANA.

19 Intellectuele rechten

19.1 LOTANA garandeert te beschikken over de nodige licenties voor het aanbieden van haar Producten.

19.2 Door de bestelling worden door LOTANA geen auteursrechten of andere intellectuele rechten op de Producten, Webshop, logo’s, (handels)naam, huisstijl, etc. van LOTANA, overgedragen.

20 Persoonsgegevens

20.1 De verwerking van persoonsgegevens door LOTANA betreffende een (potentiële) Klant vindt plaats conform de privacyverklaring van LOTANA, dewelke kan geconsulteerd worden op de Webshop. In dit kader, treedt LOTANA op als verantwoordelijke voor de verwerking. Deze privacyverklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die LOTANA verzamelt, alsook over de wijze waarop LOTANA deze gebruikt en verwerkt.

20.2 Door het aankopen van de Producten resp. door een bestelling te plaatsen via de Webshop, erkent de Klant kennis genomen te hebben van deze privacyverklaring en deze te aanvaarden.

21 Algemeen

21.1 De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen uit deze Voorwaarden of een gedeelte daarvan, doet geen afbreuk aan de geldigheid en toepasselijkheid van de andere clausules en/of de rest van de bepaling in kwestie. In dergelijk geval zullen LOTANA en de Klant onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de geest van deze Voorwaarden. Komen LOTANA en de Klant niet tot een akkoord, dan kan de bevoegde rechter de nietige bepaling matigen tot wat (wettelijk) is toegelaten.

21.2 LOTANA houdt zich het recht voor haar Voorwaarden op ieder moment aan te passen of te wijzigen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de Klant. De laatste versie van onderhavige Voorwaarden wordt steeds gepubliceerd op de Website.

22 Rechtskeuze en bevoegde rechtbanken

22.1 Het Belgisch recht is van toepassing.

22.2 Geschillen behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement waar LOTANA haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij LOTANA hiervan uitdrukkelijk afwijkt.

23 Taal

23.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen erkent de Klant dat de taal van deze Voorwaarden eveneens de voertaal vormt in alle commerciële transacties met LOTANA.

23.2 De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal, vormen steeds louter een toegift naar de Klant toe.

ADDENDUM A - Achteraf betalen met Billink

A.1 Indien u voor de betaalmethode 'achteraf betalen met Billink' kiest, dient u binnen de gestelde betalingstermijn het bedrag te voldoen aan Billink B.V. (hierna: 'Billink'). Alle rechten uit hoofde van de vordering worden op het moment van bestelling door LOTANA overgedragen aan Billink, die de inning van de factuur zal verzorgen.

A.2 Uw gegevens worden doro of namens Billink getoetst en geregistreerd in haar systeem. Deze gegevens kunnen onder meer worden gebruikt voor de incassering van openstaande vorderingen, in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming gerechtvaardigde marketingdoeleinden, dataverificatie en de toetsing van bestellingen in de uitvoering van het acceptatiebeleid van overige bij Billink aangesloten organisaties en/of webshops.

A.3 Billink behoudt zich het recht voor om uw verzoek om gebruik te maken van achteraf betalen te weigeren, eventueel zonder opgave van redenen.

A.4 De gehanteerde betalingstermijn is een fatale termijn. Bij niet tijdige betaling is de klant zonder ingebrekestelling in verzuim en is Billink gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur maandelijks wettelijke (handels)rente (waarbij een gedeelte van een maand als hele maand wordt beschouwd) in rekening te brengen. Billink is bovendien gerechtigd buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) bij de klant in rekening te brengen. In geval van zakelijke klanten is Billink tevens gerechtigd herinnerings- en aanmaningskosten bij de klant in rekening te brengen, onverminderd het recht van Billink om de daadwerkelijk gemaakte kosten bij de klanten in rekening te brengen indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan. Deze kosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 40 euro voor consumenten en 75 euro voor bedrijven. Billink is tevens gerechtigd de vordering aan een derde over te dragen. Hetgeen in het voorgaande met betrekking tot Billink is bepaald gaat in dat geval tevens over op de derde aan wie de vordering is overgedragen.

Download hier de pdf-versie van deze voorwaarden.